GrassaGrassa

Ons circulariteitsconcept

Grassa brengt met haar circulariteitsconcept verschillende partijen samen om gezamenlijk bovenstaande uitdagingen aan te pakken. Door het bestaande areaal aan gras efficiënter in te zetten en te ontsluiten, wordt er in de gehele keten meer verdiend en wordt deze duurzamer.

Placeholder for EiwitgebruikersEiwitgebruikers
Grassa

Minder emissies

 • 30% Minder NH3 – ammoniak
 • 30% Minder P – fosfaat
 • 15% Minder CH4 – methaan

Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit. In ontsloten gras zit minder onbestendig eiwit dan in normaal gras, terwijl de productie van melk en vlees bij het voeren van ontsloten gras op niveau blijft of verbetert. Het resultaat: minder afvalstoffen. De ammoniak- en fosfaatemissies gaan daardoor naar beneden. Meerdere onderzoeken hebben dit inmiddels bevestigd.

Minder onbestendig eiwit zorgt ook voor een verminderde energiebehoefte. Dit zorgt voor minder methaanproductie in de pens en daarom boert de koe minder methaan uit. Gevolg is een reductie van 10-15% in de methaanemissie.

Placeholder for Minder EmissiesMinder Emissies

Lokaal & circulair

 • Volwaardig alternatief voor importsoja
 • Verlagen CO2-footprint met 80%
 • Lokale mest van lokale grond

De Europese Commissie wil minder afhankelijk worden van de import van eiwitrijke gewassen zoals soja. In 2018 heeft de Europese Commissie daarom haar lidstaten gevraagd om een strategie op te zetten. Een strategie waarin wordt uitgewerkt hoe we minder afhankelijk kunnen worden. In Nederland heeft zich dat vertaald in de Nationale Eiwitstrategie.

In de Nationale Eiwitstrategie staat Grassa met naam en toenaam genoemd als één van de mogelijke oplossingsrichtingen. Het graseiwit dat door Grassa wordt geproduceerd, is een kwalitatief gelijkwaardig of beter eiwit dan het eiwit uit soja. Omdat met de productie van ontsloten gras de huidige gebruiksfunctie van gras - ruwvoer voor koeien - niet wordt aangetast, is een groot gedeelte van het huidige grasareaal in te zetten voor graseiwitproductie. Er hoeft dus niet speciaal een gewas geteeld te worden dat een ander voedselgewas verdringt. Het hele areaal ligt er al, klaar om gebruikt te worden. Als 25% van het huidige areaal aan gras wordt verbeterd via het Grassa Circulariteitsconcept, kan aan de gehele Nederlandse vraag naar soja worden voldaan.


Placeholder for Lokaal & circulairLokaal & circulair

Innovatief en efficiënt

Stimuleren van circuraliteit

Placeholder for Visual Circulariteit ENVisual Circulariteit EN
Placeholder for StalStal

Meer voedselefficiëntie

 • Meer voedsel van bestaand gras
 • Beschikbaarheid voor éénmagigen
 • Efficiëntere productie van melk en vlees

Het Grassa Circulariteitsconcept zorgt ervoor dat er efficiënter wordt omgegaan met het voedingsrijke gewas gras. De winning van graseiwit en FOS uit bestaand grasland zorgt ervoor dat tot 2,5x meer voedsel uit het gras gehaald wordt dan in de huidige situatie. Daar waar de herkauwers altijd een monopolie op het gebruik van gras hadden, kunnen éénmagigen als mensen, honden en varkens opeens ook voeding uit het gras halen. En dit alles terwijl nog wel dezelfde hoeveelheid melk en vlees wordt geproduceerd, met minder afvalstoffen. Dit kan met het huidige areaal aan gras worden verkregen. Meer voeding dus, zonder extra landgebruik.

BIO4Africa
In Nederland is deze voedselefficiëntie interessant voor een additioneel verdienmodel. In landen met meer schaarste is deze voedselefficiëntie echter van cruciaal belang. Daarom werkt Grassa mee met het project BIO4Africa. In dit project wordt de Grassa-technologie ingezet om bij te dragen aan een verbeterde voedselzekerheid voor Afrika. Kijk op www.BIO4AFRICA.eu voor meer informatie.

Placeholder for Grassa bio4africa staandGrassa bio4africa staand

Betere biodiversiteit

 • Faciliteert grondruil/strokenteelt
 • Inpasbaarheid van kruiden en klavers
 • Hogere CO2-binding

Gras bedekt jaarrond de bodem. Gras legt evenveel CO2 vast als een loofbomenbos en is daarmee de gedeelde koning in het vastleggen van CO2. Gras verbetert de bodemstructuur en legt daarbij veel organische stof vast. Daarom is gras voor akkerbouwers een ideaal rustgewas, tussen intensieve teelten zoals suikerbieten, aardappelen en bloembollen. Grassa kan de akkerbouwer een vaste prijs bieden voor gras en stimuleert daarmee de mogelijkheid voor het verbouwen van gras. Ook kan Grassa een intermediair zijn bij het uitruilen van land tussen akkerbouwers en melkveehouders, als die zich in het werkgebied van de grasverbeteringslocatie bevinden.

In de akkerbouw wordt steeds vaker gesproken over strokenteelt. Gras, zeker in combinatie met kruiden en klavers, past daar heel goed in. Akkerbouwers kunnen zo de biodiversiteit op hun bedrijf flink verhogen.

Placeholder for Grassa overgrassa strokenteelt v2Grassa overgrassa strokenteelt v2

Klimaatpositief

 • Volledige compensatie CO2-uitstoot voor productie en verwerking van gras
 • Substantiële reductie voor de rest van de keten
 • Klimaatdoelen van 2030 haalbaar met het voerspoor

In het Grassa-grasverbeteringsproces wordt gras getransporteerd. Daarnaast wordt energie verbruikt om het gras te persen, te verhitten en te filteren. Deze extra energie en daarmee CO2-uitstoot wordt meer dan gecompenseerd door de duurzaamheidswinsten die het proces genereert.

De methaanreducties zorgen voor een directe verlaging van CO2-uitstoot bij het melkvee. Daarnaast wordt met dezelfde hoeveelheid land 1,5 tot 2,5 x zo veel voedsel geteeld. Het extra geproduceerde eiwit vervangt bovendien soja, dat een erg hoge CO2-footprint heeft.

Placeholder for Grassa overgrassa headerGrassa overgrassa header

Onze ambitie

Van voer naar voedsel

Het graseiwit is na beperkte verdere verwerking perfect verteerbaar en geschikt voor menselijke consumptie. Het kan toegepast worden als gras-sap (ter vervanging van sojasap), in vleesvervangers, pasta’s, smoothies, soepen… noem maar op.

Hoewel iedereen in de zomer wel eens een grassprietje tussen de tanden heeft, wordt gras nergens in de wereld gegeten door mensen. Daarom mogen ingrediënten rechtstreeks verkregen uit gras nu nog niet in humaan voedsel worden verwerkt. Hiervoor dient een “novel food proces” doorlopen te worden welke aantoont dat er geen giftige stoffen in het gras(eiwit) zitten. Dit proces wordt in partnership met andere grasvoedsel ontwikkelaars in 2023 ingezet.

Placeholder for Feed to Food smallFeed to Food small
Placeholder for CowCow